Handleplan for elever i risiko for dysleksi

 
Handleplan for: elever i risiko for dysleksi.
 
Periode: 2012-2013
 
Udarbejdet af: Birgitte Degel og Helle B. Nielsen.
 
 
Birgitte Degel (koordinator for specialundervisning) og Susanne Wilms (tale-/hørelærer) er ansvarlig for denne opfølgning i skoleåret 2012-2013 mht. vejledning af lærerne samt evt. ekstra testtagning.
Læsevejleder Helle B. Nielsen er på barsel 2012-13 (forår), ellers er læsevejlederen også en selvfølge i denne handleplan.
 
Beskrivelse:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvis eleven scorer lavt i nonordstesten i slutningen af 2. klasse:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Læsehandleplan til lærerne 2. Klasse
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dansklærerens opgave
 
Lærerne opfordres til at benytte sig af non-ordstesten (vrøvleordstest)sammenholdt med den daglige undervisning, foruden læseprøverne fra 1. og 2. klasse (OS64 og OS120). Dette skal vise evt. fonologiske vanskeligheder.
 
Lærerne opfordres desuden til hurtigt at være opmærksomme på de børn, som ikke fanger lydprincippet samt vores læsemetode LBL. Hertil bedes lærerne også benytte sig af evalueringsredskabet FLE (fintmasket løbende læseevaluering). FLE-kurset skal 1. og 2. dansklærerne deltage i (skoleåret 2012-13). Resultaterne af disse skal sendes til læsekonsulenten i november samt april.
 
Hvis ovenstående indikerer dysleksi, vil Birgitte Degel yderlige foretage testning f.eks. Testbatteriet (sprog- og hukommelsesprøver) samt læseprøve, DLprøve eller tilsvarende.  Viser dette grund til bekymring, skal eleven i dialogudvalget, hvor psykolog Ditte Dam efterfølgende skal foretage yderlige testning.
 
Ved læse, skrive og stavevanskeligheder generelt, hvor læreren og ovenstående vurderer ekstra tiltag, kan Læseværkstedet eller Læseløft også være en mulighed for den pågældende elev.
 
 
Sammenlign altid testen med:
 
-          FLE.
-          OS64 fra 1. Klasse.
-          OS120 fra 2. Klasse.
-          LBLs lydmetoder – kan eleven disse?
-          Dansklærerens eget faglige syn/indtryk af eleven.
-          Kontakt Birgtitte, Susanne eller Helle og lav en fælles strategi.
 
 
  
 
Mål:
 
I løbet af skoleåret bør eleven lære
 
-          at formidle indholdet af læste og skrevne tekster.
-          at skrive historier, huskesedler, beskeder og breve
-          læse relevante tekster.
-          at anvende relevante og brugbare afkodningsstrategier (her først og fremmest LBL).
-          at producere egne tekster med sammenhængende skrift
-          at kunne skrive kronologiske tekster, som andre kan læse og forstå – gerne med brug af computer.
-          kunne anvende stavning svarende til målene i f.eks. STAV2 –
samt udnytte det fonetiske princip.
-          eleverne skal præsenteres for forskellige tekstgenrer gennem 
lærerens oplæsning.
-          at kunne læse og forstå tekster svarende til ca. lix 10-15. (lån   
evt. bogkassser på skolebiblioteket med lixtal).
 
Mål:
 
At arbejde målrettet med henblik på at nå ovenstående målsætninger.
 
Dansklæreren bør selv indhente sidste nye viden om læsning, så denne hele tiden opdateres. Ellers bør læreren opsøge denne viden via en dialog med skolens læsevejleder, Helle B. Nielsen.
 
-          eleverne skal læse hver dag i 20 min. (dette har årgangens team dog et fælles ansvar for. Aftal evt. fordelingen på teammøder under emnet, Faglig læsning).
-          eleverne skal gennem året præsenteres for forskellige tekstgenrer gennem lærerens oplæsning.
-          der skal i perioder arbejdes intensivt med læsning, f.eks. via læsekurser. Etabler evt. et samarbejde med skolebiblioteket (lån bogkasser).
-          der afholdes læseprøve, OS120 (Birgitte tager denne) og FLE opfølgning, således bør læreren lave individuelle forløb, mål og evaluering for den enkelte elev. Her kan elevplanen evt. benyttes.
-          eleverne får ugentlig et fast biblioteksbesøg, så de kan holde læselysten ved lige og få bøger til egen frilæsning.
-          læreren kan arbejde med LBL-stav som metode, således kan man også danne sig et overblik over, hvilke elever, som ikke har forstået LBLs lydprincipper og strategier.
-          læreren formidler elevernes testresultater og læseudvikling til forældrene til årets skole-hjem-samtaler.
 
 
Målgruppe:
 
 
Mål:
 
 
3. klasse.
 
 
Vi bliver bedre til at oplyse om, hvad lærerne skal gøre, når der opstår en bekymring og mistanke om dysleksi.
 
Vi har en handleplan at gå ud fra.
 
Lærerne ved hvem de skal gå til, når mistanken er med god begrundelse.
 
Materialer:
 
 
Testbatteriet (sprog- og hukommelsesprøver).
DLprøven
Staveraketten
DVO – beskrivelse af afgrænsning af dysleksi (er vedlagt som bilag til denne handleplan).
 
Evaluering:
 
 
Resultaterne af divs. tests sammenholdes med lærernes faglige vurdering.
 
Evaluering gennemgås med elevens forældre.
 
 
* Definition af dysleksi også kaldet ordblindhed er en meget bred terminologi. Det definerer en indlæringsvanskelighed, som har indflydelse på, hvor præcis og sammenhængende en persons fonologiske (læse)færdigheder er. Det kan komme til udtryk på flere måder. Eksempelvis vanskeligheder ved læsning, vanskeligheder ved stavning, nedsat arbejdshukommelse eller ordmobiliseringsvanskeligheder. Dysleksi er en separat og adskilt betegnelse og benyttes derfor ikke om læsevanskeligheder, der har andre årsager såsom dårligt syn og hørelse eller utilstrækkelig læseundervisning. Der er tre foreslåede undertyper af dysleksi: auditiv (hørelse),visuel (syn) og opmærksomhedsmæssig. Læsevanskeligheder eller dysleksi er den hyppigst forekommende indlæringsvanskelighed.